เวทีเผยแพร่(ร่าง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการดำเนินงานภายใต้กรอบความตกลงปารีส

by ThaiWebExpert