Events

« Tuesday March 06, 2018 »
Tue
Start: 2018-03-06 14:43
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในท้องที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน" วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน โดยภายในงานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดวล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธาน และมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

Start: 2018-03-06 14:50

กำหนดการเยี่ยมชม กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
ภายใต้“แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 พื้นที่ จังหวัดน่าน และลำปาง

วันที่ 9 มีนาคม 61       เดินทางถึงจังหวัดน่าน (พักในตัวเมืองน่าน)

วันที่ 10 มีนาคม 61

07.30 - 08. 00 น.      นำเสนอข้อมูลพื้นฐานภาพรวมการลงพื้นที่ 3 พื้นที่ พร้อมกำหนดการ

08.00 น.                  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

09.30 10.30 น          เดินทางถึงสำนักงาน อบต. น้ำพาง และฟังบรรยายสรุป "ความเป็นมา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
                              ความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานบูรณาการการจัดการ
ที่ดินและทรัพยากร
                              โดยชุมชน ภายใต้แนวคิด"น้ำพางโมเดล"
                        

10.30 - 11.30 น.      ซักถามแลกเปลียนเพิ่มเติม

11.30 - 12.30 น.      เดินทางไปชมแปลงที่ดินของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยว
                              เป็น
ระบบวนเกษตร

12.30 -13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                  เดินทางออกจากตำบลน้ำพาง ไปยังบ้านห้วยไร่สามัคคี (ใหม่จัดสรร ) ต. สถาน
                              อ.นาน้อย จ.น่าน 
(ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า เมื่อเดือนมีนาคม 2559  
                              ชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวน 298 ครอบครัว พื้นที่ 6,700 ไร่)

14.30 - 15.30 น.     ถึงพื้นที่บ้านห้วยไร่สามัคคี ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลกระทบจากปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า :
                             สถานะการณ์ปัญหาแนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา

15.30 - 16.30 น.     ไปดูความคืบหน้าในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนฟื้นฟูระบบการผลิตและการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน
                             โดยชุมชนบริเวณห้วยช้างร่วง (ในบริเวณที่มีการทวงคืนฝืนป่า)

16.30 น.                 เดินออกจากพื้นที่ไปยังจังหวัดแพร่ -ลำปาง

วันที่ 11 มีนาคม 2561

08.00 น.                 เดินทางออกจากที่พัก ไปยังพื้นที่จิตวิญญาณและวัฒนธรรมพิเศษ ชุมชนบ้านกลางตำบลบ้านดง
                             อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
                             (ตามมติครม. 
3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง
                             เป็นชุมชนชาวปกาเก่อญอหรือกระเหรี่ยงดั้งเดิม ตั้งถิ่นฐานมายาวนาน มากกว่า 100 ปี
                             ยังคงรักษารูปแบบการผลิตและ
การเกษตรในระบบไร่หมุนเวียน ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
                             และมีการดูแลจัดการทรัพยากร
ป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืน
                             ปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาการประกาศอุทยานแห่งชาติ
ถ้ำผาไท
                             ซ้อนทับพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย)

10.00 -11.00 น.       ฟังบรรยายสรุปแนวทางการจัดการที่ดิน/ทรัพยากรพื้นที่ทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมพิเศษ 
                              โดย ผู้นำชุมชนบ้านกลาง

11.00 - 12.00 น.      ซักถามแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม

12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารในชุมชน

13.00 - 15.00 น.      ศึกษาระบบวนเกษตร ไร่หมุนเวียน การจัดการป่าและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

15.00 น.                  เดินทางกลับกทม.

by ThaiWebExpert