โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในท้องที่ จ.แม่ฮ่องสอน

2018-03-06 14:43
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในท้องที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน" วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน โดยภายในงานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดวล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธาน และมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

by ThaiWebExpert