ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ "ชุมชนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC"

2018-06-28 13:52

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ลงพื้นที่ "ชุมชนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC" 
วันที่ 31 พฤษภาคม  - 1 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง
by ThaiWebExpert