แต่งตั้ง (7 กุมภาพันธ์ 2555)

        1.  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานกรรมการ และมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
        องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
        1. องค์ประกอบ  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 28 คน  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 5 คน ร่วมเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 คน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
        2. อำนาจหน้าที่ พิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางนโยบาย และมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับสากล และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป และมีอำนาจหน้าที่อีก 6 ประการ

        2.   แต่งตั้ง นายรูเบน  คูเปอร์แมน เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย
        คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอแต่งตั้ง นายรูเบน  คูเปอร์แมน (Mr. Reuben  Kooperman) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย สืบแทน พลจัตวา ดับลิว ดี. เจมีสัน (Brigadier W.D. Jamieson)  ซึ่งเกษียนอายุ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐออสเตรเลียตะวันตก เครือรัฐออสเตรเลีย
    
        3.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
        คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 1. นายภูมิ สาระผล 2. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ

    4. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)
    คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดังนี้ 1. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 2. นายเอกธนัช อินทร์รอด เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

    5.  แต่งตั้งกรรมการสภาสถาปนิกแทนตำแหน่งที่ว่างลง
    คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้ง นายสุวิทย์ ดิษยวงศ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิกแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

    6. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
    คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้ง นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

    7.  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ แต่งตั้งนายธวัชชัย คูภิรมย์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเฉิ่นหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต จากเดิม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เป็น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555

    8.  แต่งตั้งให้รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
    คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

    9.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
    คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้มีผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามลำดับ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 1. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี 2. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

    10. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง นางสาว          อนุตตมา อมรวิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แทน นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

        11.  มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  และมอบอำนาจตามกฎหมาย
        คณะรัฐมนตรีเห็นชอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 37/2555 เรื่อง  มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  และมอบอำนาจตามกฎหมาย
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  ประกอบกับ       พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 142/2554  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 151/2554  ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 172/2554  ลงวันที่ 27 กันยายน 2554 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 186/2554  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 289/2554  ลงวันที่  9 ธันวาคม 2554  และมีคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้    
ส่วนที่ 1
        1.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)
    1.1    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้
1.1.1     คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        1.1.2     คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
            ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
        1.1.3    คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
1.1.4    คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
        1.1.5    คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
        1.1.6    คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
        1.1.7        คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
            1.1.8      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
        1.1.9       คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
    1.2    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้
1.2.1    คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย     สำนักนายกรัฐมนตรี
1.2.2    คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
1.2.3    คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
1.2.4    คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน
1.2.5    คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
        1.2.6    คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
1.2.7    คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
1.2.8    คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
        1.2.9    คณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชาติ
1.2.10     คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
1.2.11    คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ
1.2.12    คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
1.2.13    คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1.2.14    คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
1.2.15    คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน      
    1.3    การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และการดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว
    1.4    การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง  รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว
    1.5    การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    1.6    การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
    1.7 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
ส่วนที่ 2
        2.  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม  อยู่บำรุง)
    2.1    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้
    2.1.1    คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)
    2.1.2    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
    2.1.3    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    2.1.4    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    2.1.5    คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
      2.1.6    คณะกรรมการคดีพิเศษ
        (ยกเว้นในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ หรืออาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการคดีพิเศษ ด้วยตนเอง)
    2.1.7    คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  และ
    2.1.8    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
    2.2    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้
2.2.1    คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2.2.2    คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
2.2.3    คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
    2.2.4     คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
2.2.5    คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
    2.2.6      คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
2.2.7    คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
2.2.8    คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพ  แห่งชาติ   
    2.3    ประธานจัดทำแผนนิติบัญญัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547  
    2.4    การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด

ส่วนที่ 3
        3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง)
    3.1    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้
3.1.1     คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
3.1.2    คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
3.1.3    คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
3.1.4    คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.1.5    คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3.1.6    คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  
            3.1.7      คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ
         3.1.8      ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ
            3.1.9    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
    3.2    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้
3.2.1    คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
3.2.2    คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.2.3    คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน
    3.2.4    คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและการบริการของประเทศ
    3.2.5    คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
3.2.6    คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ
3.2.7    คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
    3.2.8    คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
    3.2.9        คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
    3.2.10      คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
3.2.11        คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน
3.2.12        คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ  และ
    3.2.13        รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ
    3.3    การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
    
ส่วนที่ 4
        4.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา)
    4.1    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้
4.1.1     คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
        (ยกเว้นในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ หรืออาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ด้วยตนเอง)
        4.1.2    คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
4.1.3    คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
    4.1.4    คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ
    4.1.5       คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
    4.1.6      คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
    4.1.7    คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
    4.1.8    คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
    4.1.9    คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
    4.1.10         คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  และ
    4.1.11       สภานายกสภาลูกเสือไทย
    4.1.12      รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
    4.1.13      รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    4.1.14      รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
4.1.15      รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
         4.1.16    รองประธานสภาวิจัยแห่งชาติ
    4.2    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่
จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้
4.2.1    คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
4.2.2    คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ของชาติ
4.2.3    คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
        4.2.4    คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ
            4.2.5    คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ
            4.2.6    คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
            4.2.7    คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
        4.2.8    คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
        4.2.9    คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
            4.2.10    คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
4.2.11    คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
4.2.12    คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
4.2.13    คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ
4.2.14    คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
            4.2.15    คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
        4.3  ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
    4.4    การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
    4.5    การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

ส่วนที่ 5
        5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา)
    5.1    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้
5.1.1     คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
5.1.2    คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  และ
    5.1.3    อุปนายกสภาลูกเสือไทย
       5.2    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและระเบียบอื่น  ดังนี้
        5.2.1    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ
    5.2.2    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ
5.2.3    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ
5.2.4    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
5.2.5    กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน
5.3    ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามระเบียบ  คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
    5.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ

ส่วนที่ 6
    6.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล)
    6.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้
        6.1.1    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
        6.1.2    กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
    6.2  การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้
        6.2.1     คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย   และ
        6.2.2     รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
        6.2.3    กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ
        6.2.4     กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
        6.2.5    กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ส่วนที่ 7
    7.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล)
    7.1    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้
        7.1.1     คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
        7.1.2    กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
        7.1.3    กรรมการในคณะกรรมการระบบการจราจรทางบก
    7.2    การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้
7.2.1    คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
7.2.2    คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน   และ
        7.2.3    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
        7.2.4    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ
        7.2.5    กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและการบริการ
ของประเทศ
    7.3     การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
ส่วนที่ 8
    8.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นางนลินี  ทวีสิน)
    8.1  การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ดังนี้
        -     คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และ
    8.2  การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้
8.2.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
        8.2.2  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
ส่วนที่ 9
    9.    ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนราชการระดับกรมใดเป็นประธาน อ.ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วย ยกเว้น อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี  ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล)  เป็นประธาน
    10.    เมื่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจแล้ว  ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามความเหมาะสม
    11. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในคำสั่งนี้ พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว  หากเห็นว่าหมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น  หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  หรือปรับปรุง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว  โดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นควรให้คงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจำเป็นด้วยเช่นกัน
        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

   
 

by ThaiWebExpert