ประชุม "ACB 2016" ชู "ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" : พลัง"อาเซียน+6"สู้เศรษฐกิจโลก

ผู้เขียน: 
ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม


“ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

หัวใจสำคัญของ การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN Conference on Biodiversity หรือ ACB 2016) ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ.นี้ ที่ประเทศไทย โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดประชุม


โดยมีตัวแทนจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา +3 คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมทั้งประเทศคู่เจรจาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก หรืออาเซียน +6 ซึ่งมีประเทศเพิ่มเติมจากเอเชีย +3 คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนผู้ที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมประชุมมากกว่า 400 คน


ถือเป็นงานใหญ่ของประเทศไทย เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้โจทย์กับกระทรวงทรัพยากรฯ ว่า ต้องการจะให้อาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของเศรษฐกิจ โดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทุน


พล.อ.สุรศักดิ์

เพราะความหลากหลายทางชีวภาพคือจุดเด่นหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยได้ชื่อว่ามีความโดดเด่น เป็นแหล่งรวมของสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ นานาชนิด ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศทั้งในป่า ภูเขา ทะเล


“ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยเรื่องการมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งปัจจุบันเมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป ไม่ใช่จะจัดการเรื่องของการเก็บเอาไว้เท่านั้น แต่เรื่องของการจัดการ คือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้น เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้สำหรับการทำงานการดูแลและจัดการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันในภูมิภาคนี้” พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ ในฐานะเจ้าภาพ กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมที่จะเกิดขึ้น


ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการหารือ ติดตามกรอบการดำเนินงาน ทบทวนปัญหาอุปสรรคและทิศทางของแผนการดำเนินงานและโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่เป็นความท้าทายในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน อาทิ ธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ, การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป้าหมายไอจิ ค.ศ.2011-2020 ของประเทศสมาชิกอาเซียน, วาระแห่งอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ, กลไกทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ, การบูรณาการเรื่องความหลาก หลายทางชีวภาพ เข้าสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การเกษตร ป่าไม้ ประมง และภาคส่วนอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว เหมืองแร่ อุตสาหกรรม และภาคส่วนที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น


ที่สำคัญ ประเทศไทยจะผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ในเรื่องการจัดการพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน การจัดการพืชป่า สัตว์ป่า ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ประเด็นอุบัติใหม่ เช่น โรคติดต่อข้ามพรมแดน


รวิวรรณ

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการประชุม คือ ลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและบริโภค ที่ทำการเกษตรแบบมุ่งเน้นการค้า มีการผลิตสายพันธุ์เดียวโดยละทิ้งสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิม มีการใช้สารเคมีมากขึ้นในการเกษตร การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์นานาพันธุ์ เช่น การทำลายป่า การล่าสัตว์ การอพยพหนีภัยธรรมชาติของสัตว์ รวมทั้งมีการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์มากเกินไป และการตักตวงผลประโยชน์จากชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ป่า เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยการค้าขายสัตว์และพืชป่าแบบผิดกฎหมาย เป็นต้น โดยครั้งนี้ จะเน้นการเข้าถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพหรือการพึ่งพาอาศัยกันแบบยั่งยืน


“ประเทศไทยจะโชว์ตัวอย่างการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่คนกับทรัพยากรอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เช่น วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในลุ่มน้ำบางปะกง การทำวนเกษตรใน จ.ฉะเชิงเทรา หรือเรื่องการทำธุรกิจแบบพึ่งพาระหว่างวิถีชาวบ้าน วัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานฯ เขาใหญ่กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว” เลขาธิการ สผ. ระบุตบท้าย“ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม” มองว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเป็นผู้นำความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน


ที่สำคัญคือต้องไม่ลืมว่า ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญกับชีวิตของประชาชนที่ต้องอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ


สุดท้ายเราขอฝากความหวังกับการประชุม “ACB 2016” ครั้งนี้ ว่า ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ จะสามารถโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงการดูแลและจัดการให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน


สำคัญที่สุดคือการช่วยกันลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแปรความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจได้อย่างสมดุล.

by ThaiWebExpert