วช.ลุยโรงไฟฟ้าขยะ ตั้ง 53 แห่งทั่วประเทศ

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นบนความร่วมมือระหว่าง วช.กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายหรือทางออกให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างเมืองน่าอยู่ ประเด็นป่าไม้ หรือประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยในปี 2559 ได้มุ่งเน้นในการผลักดันและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตก้อนเชื้อเพลิงขยะเพื่อเป็นการกำจัดขยะชุมชนที่สะสมเป็นเวลานานและถูกหลักวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ โดยมีนโยบายแปรรูปขยะและวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงาน มีเป้าหมายตั้งโรงงานไฟฟ้า จากการแปรรูปขยะมูลฝอย จำนวน 53 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมให้เทศบาลนำขยะชุมชนมาจัดทำก้อนเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel) เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ความร้อนสูง เช่น โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อดำเนินการจัดการขยะในท้องถิ่นและเพิ่มรายได้จากการขายเชื้อเพลิงได้อีกด้วย. 

by ThaiWebExpert