เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 6 ฉบับ

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 6 ฉบับ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

                   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

                   1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะนำเข้าหรือส่งออกกากกัมมันตรังสีต้องขอรับใบอนุญาตนำเข้ากากกัมมันตรังสี หรือใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

                   2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปริมาณในการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่สามารถปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

                   3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสีที่ส่งให้หน่วยงานของรัฐจัดการ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่หลักในการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการดำเนินการของตน

                   4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้การดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสีเป็นไปด้วยความปลอดภัย สามารถป้องกันอันตรายจากผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

                   5. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการยับยั้ง การป้องกัน การตรวจจับ การหน่วงเวลา และการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย

                   6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตฯ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อให้การกำกับดูแลวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตให้มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์

by ThaiWebExpert