เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. ....


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

                   1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

                   2. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุจำเป็นหรือสภาพความรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตที่จำเป็นจะต้องออกประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องนี้ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรการคุ้มครองที่จะกำหนดบทพื้นฐานทางวิชาการต่อไป

                   3. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

                   สาระสำคัญของร่างประกาศ

                   1. กำหนดคำนิยาม คำว่า “แนวชายฝั่งทะเล” “ชายหาด” “ประมงพื้นบ้าน” “ประมงพาณิชย์” “การถมที่ดินในทะเล” เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันการเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

                   2. กำหนดขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมพื้นที่ของตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี และพื้นที่น่านน้ำในเขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

                   3. กำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เรื่อง การห้ามกระทำหรือกิจการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติในพื้นที่น่านน้ำทะเล พื้นที่สันทราย พื้นที่ในแผ่นดิน และพื้นที่เกาะ

                   4. กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่จะทำการก่อสร้างหรือดำเนินการในพื้นที่ ให้ทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                   5. กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การสงวนรักษา การอนุรักษ์ การปกป้อง การฟื้นฟูบูรณะ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   6. กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับกรณีต่าง ๆ ที่มีหรือเกิดขึ้นแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

                   7. กำหนดระยะเวลาใช้บังคับ 5 ปี 

by ThaiWebExpert