เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบองค์ประกอบของคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เห็นชอบต่อกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

3. หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีการเจรจาฯ ที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. พิจารณาดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

    สาระสำคัญของเรื่อง

ทส. รายงานว่า

1. ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 และวันที่ 21 กันยายน 2559 ตามลำดับ และได้ดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโตตลอดมา โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ

2. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) และการประชุมคู่ขนานขององค์กรย่อยต่าง ๆ ของอนุสัญญาฯ ในระหว่างวันที่ 6-17 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งประเทศต่าง ๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ พิธีสาร และความตกลงดังกล่าว จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระของการเจรจา ได้แก่ การกำหนดทิศทางการดำเนินงานของประชาคมโลกภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในประเด็นภายใต้พิธีสารเกียวโต ประเด็นด้านเทคนิค ประเด็นด้านการดำเนินงาน และการดำเนินงานเพื่อเตรียมการมีผลใช้บังคับของความตกลงปารีส

by ThaiWebExpert