เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงการคลัง กษ. กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นทำเลที่ปลาอาศัยเลี้ยงตัว วางไข่ และแพร่พันธุ์

2. เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่รวมความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดยมีการบริหารจัดการเรื่องความหลากหลายและความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

3. เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ในเขตภาคกลาง

4. เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการที่เกิดความสมดุลระหว่างการใช้น้ำการเก็บกักน้ำ การสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์ป่าที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในภูมิภาค

5. เพื่อให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง รวมทั้งเป็นแหล่งรับน้ำเมื่อเกิดฤดูน้ำหลาก

6. เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดเกิดความสมดุล รวมทั้งการอนุรักษ์และการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในบึงบอระเพ็ด 2. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบริหาร จัดการน้ำ  และ 4. ด้านการบริหาร ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

by ThaiWebExpert