เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้

                   1. เห็นชอบให้ อก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) ดำเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs)

                   2. เห็นชอบต่อร่างหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ กับ UNIDO

                   3. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

                   สาระสำคัญของการดำเนินโครงการ

                   อก. ร่วมกับ ธพว. และ UNIDO จัดทำโครงการ Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับผิดชอบการกำกับดูแลการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวม ธพว. รับผิดชอบให้บริการด้านสินเชื่อแก่ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือที่สนใจเพื่อใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ และ UNIDO ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารโครงการและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และติดตามตรวจสอบโครงการเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่                          

                             1. การวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรม SMEs ของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดและนำเสนอคำแนะนำนโยบาย การรณรงค์สร้างความตระหนักและเผยแพร่ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และสนับสนุนด้านการเงิน

                             2. การเสริมสร้างขีดความสามารถและการดำเนินโครงการเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรม SMEsโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและการจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                             3.การติดตามและประเมินผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมเป็นระยะตามเกณฑ์ที่กำหนด 

by ThaiWebExpert