เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

                  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ

                  สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกความร่วมมือทางวิชาการในสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน

                  ขอบเขตของความร่วมมือ ประกอบด้วยสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 2. นโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำและดิน รวมถึงการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 4. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5. การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. การจัดองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกต่อสังคมและชุมชน 7. ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม และ 8. สาขาอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน

                  รูปแบบความร่วมมือ ประกอบด้วย 1. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษาค้นคว้าการวิจัยในสาขาความร่วมมือที่หลากหลายภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ 2. การแลกเปลี่ยนการวิจัย สารสนเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งสองราชอาณาจักร 3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมใด ๆ 4. การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนของผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย 5. การจัดสัมมนา การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรม แผนการวิจัยและการศึกษาดูงาน และ 6. การพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนงาน และโครงการที่เห็นชอบร่วมกัน

by ThaiWebExpert