ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์และการจัดการน้ำในพื้นที่ปลูกข้าว

ผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
ดร.เครือมาศ สมัครการ
รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร

ภาพ: http://inspirationgreen.com/terraced-farms.html

ไฟล์เอกสารโครงการ: 
by ThaiWebExpert