เอกสารประกอบการประชุม

ชื่อเอกสาร พิมพ์ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
เวทีเผยแพร่(ร่าง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการดำเนินงานภายใต้กรอบความตกลงปารีส
การประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ รับฟังความเห็นต่อความตกลงปารีสในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕
การประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ รับฟังความเห็นต่อความตกลงปารีสในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔
การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) “การนำเสนอ (ร่าง)แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการดำเนินความร่วมมือ ภายใต้กรอบความตกลงปารีส”
การประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ รับฟังความเห็นต่อความตกลงปารีสในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๓
การประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ รับฟังความเห็นต่อความตกลงปารีสในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒
การประชุม Focus Group เพื่อจัดเตรียมความพร้อมรองรับความตกลงปารีส
การประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ รับฟังความเห็นต่อความตกลงปารีสในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑
การประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group) “การดำเนินการตามพันธกรณีความตกลงปารีส”
เวทีความคิดสู่ทางออกการจัดการผังเมืองและสิ่งแวดล้อมจากกรณีคำสั่งคสช.
เอกสาร GWF4#5
ข้อสรุปจากเวทีเจรจาความตกลงโลกร้อน ครั้งที่ 20 (COP 20) December 2014
เอกสาร GWF4#4
เอกสาร GWF4#3
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 19 (COP19)
เอกสารประกอบเวที Global Warming Forum ปี่ที่ 4 ครั้งที่ 2
เอกสารประกอบการประชุม GWF ปีที่ 4 ครั้งที่ 1
13 ความสับสนและความงงงวยว่าด้วยเรื่องโลกร้อน เมษายน 2556
เอกสารประกอบการประชุมเวที Global Warming Forum ครั้งที่ 6
Global Warming Forum ปีที่ 3 ครั้งที่ 5
by ThaiWebExpert