หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

4 อำเภอ จ.พะเยา ร่วมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ทำ MOU หวังสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

4 อำเภอในจังหวัดพะเยา ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เดินหน้าทำข้อตกลง (MOU) กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หวังสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้สัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม

พะเยา/ นายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าธรรมชาติจำนวนกว่า 200,000 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง และเข้าทำประโยชน์ โดยเฉพาะบริเวณรอบแนวเขต ซึ่งมีแนวโน้มของความต้องการใช้พื้นที่รุนแรงเพิ่มขึ้น หากไม่มีแนวทางป้องกันที่ชัดเจนจะทำให้พื้นที่ป่าไม้ได้รับความเสียหาย ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารถูกทำลายจนเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำแล้ง น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ไฟป่าและหมอกควันรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอให้คงอยู่เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้เป็นมรดกทางธรรมชาติแก่ลูกหลานสืบไป คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพะเยา จึงมีมติให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างนายอำเภอ 4 อำเภอ ประกอบด้วย พ.จ.อ.นิพันธ์ บุญหลวง นายอำเภอดอกคำใต้, นายเกรียงวิชญ์ ไกรพวิมล นายอำเภอปง, นายภูมิชัย ตะพานแก้ว นายอำเภอเชียงคำ และนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอจุน กับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาคีด้านการอนุรักษ์ สื่อมวลชน และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือของทุกฝ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพเชิงรุกในระดับพื้นที่

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ กล่าวด้วยว่า การจัดทำ MOU ใน 4 อำเภอครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะประสานความร่วมมือในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้เกิดสัมฤทธิผล มุ่งเน้นในการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง และเข้าทำประโยชน์ รวมถึงการลักลอบตัดแปรรูปไม้และการล่าสัตว์ป่า เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นและเป็นธรรม ต่อจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแนวเขตป่าอนุรักษ์ในภูมิประเทศจริง เพื่อให้มีการรับรู้ถึงสถานการณ์ของพื้นที่ป่าไม้ร่วมกัน แล้วจัดทำแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใกล้เคียงให้ชัดเจน โดยขอรับการสนับสนุนการจัดทำหลักเขตและป้ายจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่สำหรับนำไปจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่า พร้อมดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงที่ติดเขตป่าทุกแปลง เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและเฝ้าระวัง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะดำเนินการทั้ง 4 อำเภอ รวมระยะแนวเขตประมาณ 300 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

เกาะช้างเปิดโลกพลังงานทางเลือก ชี้ช่องใช้ไฟประหยัด

ตราด/ เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พล.ต.หญิง จรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ ผู้จัดการ สพพ.1 (สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง) นายเอนก ทองลอย หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ น.ส.พฤดี สถิตเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างกระป่อง อ.เขาสมิง นายชูวิทย์ สุขสวัสดิ์ รองนายก อบต.ห้วงน้ำขาว ร่วมเสวนาเรื่องทำโลว์คาร์บอน แล้วได้อะไร ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการเปิดโลกพลังงานทางเลือก ตอน “เรียนรู้ นำไปใช้ ได้ประโยชน์”

ตอนหนึ่งของการเสวนา ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า เราต้องการสร้างแบรนด์ใหม่ของ จ.ตราดหลังจากเรามีทรัพยากรธรรมชาติมาก เรามีความเป็นสีเขียว เป็นเมืองกรีนซิตี้ แล้วทำได้อย่างไร ที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดล้อม ทางจังหวัดจึงได้ประกาศเป็นนโยบาย และได้ประกาศเป็นนโยบายของจังหวัดและดูแลในเรื่องขยะในครัวเรือนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ขยะครัวเรือน ขยะนำมาหมักเป็นแก๊ส เพื่อลดภาวะโลกร้อน จ.ตราดได้รับการสนับสนุนจาก อพท.ที่มีองค์กรด้านอนุรักษ์สภาวะโลกร้อนจากประเทศเยอรมนีมาให้คำแนะนำและสนับสนุน เพราะต้องการลดโลกร้อน อพท.ดำเนินการได้ดีมาก ที่เกาะหมากได้ลดคาร์บอนมากแล้ว การขับเคลื่อน อปท. ที่ อบต.ห้วงน้ำขาวเป็นต้นแบบ ที่เห็นแล้วว่าจะลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้จริง วันนี้ได้พิสูจน์ว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิด
 
พล.ต.หญิง จรัสพิมพ์ ระบุว่า เราเริ่มจากความคิดว่าจะทำให้แหล่งท่องเที่ยว โลวคาร์บอนได้อย่างไร จึงหารือกับ ผู้จัดการโครงการจากเยอรมันที่เป็นผู้จุดประกายเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ที่ดำเนินการจบไปแล้ว แต่ที่ทำในขณะนี้เป็นการขยายออกมา ตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสูง เราจึงต้องร่วมกันในการแก้ปัญหาร่วมกัน จึงคิดเริ่มต้นว่าจะทำอย่างไร ในที่สุด สพพ.1/อพท.จึงเริ่มต้นที่ 4 เรื่องคือ ขยะ พลังงาน น้ำ การดำรงวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม
 
“เราสอนให้ชุมชนนำขยะมาทำเป็นแก๊สหุงต้ม ลองคิดดูว่า น้ำดื่ม 1 แก้ว จะต้องใช้พลังงานเท่าไร จะนำพลังงานมาจากไหน ต้องสอนให้เกิดความเข้าใจก่อน ไม่ใช่อยู่ๆ ก็นำโซลาร์เซลล์แล้วบอกว่าลดพลังงานมันไม่ใช่ บอกให้เขาคิดว่าจะลดกันอย่างไร เมื่อเข้าใจก็เดินหน้าต่อไป การบอกเขาว่าควรดำรงวิถีชีวิตชุมชนไว้ไม่ใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง เช่น หากจะไปวัดใช้การเดินไปได้หรือไม่ หากไม่ไกลนัก เดินดีกว่าใช้จักรยานยนต์ เพราะประหยัดน้ำมัน ใช้ชีวิตดั้งเดิมไม่ใช้พลาสติก ขยะก็จะลดได้ นี่คือ 4 เรื่องใหญ่ที่ สพพ.1 ได้ทำ และเรามีต้นแบบให้เป็นแบบอย่าง สนง.ใช้ไฟในเวลากลางวันนำแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ จะลดการใช้ไฟฟ้าได้มาก”
 
ขณะที่วิทยากรร่วมอีก 3 คน ที่เป็นต้นแบบในการนำไปใช้ ชี้ว่าการประหยัดไฟฟ้าไม่ใช่แค่การใช้พลังงานทดแทนอย่างเดียว แต่การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้าก็เป็นทางเลือกที่ดี การใช้แผงโซลาร์เซลล์โดยตรงก็สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้มาก หากวันที่มีแสงมากจะสามารถลดพลังงานได้เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีก็ลดคาร์บอนได้ ซึ่งทั้งหมดสามารถลดได้จริงและเป็นแบบในการดำเนินโครงการนี้
 
 

ตรังติวเข้มอาสาพิทักษ์ป่า สร้างจิตสำนึกเป็นรูปธรรม

ตรัง ติวเข้มอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ และกองทัพภาคที่ 4 จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ขึ้น ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน ทั้งนี้ เนื่องจากกรมป่าไม้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าให้ดียิ่งขึ้น และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการตัดสินใจและวางแผน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ

นายธีระยุทธ เปิดเผยต่อไปว่าสำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธาน และความห่วงใยในพสกนิกร ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีความเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันดูแลรักษาป่าเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ

“นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้ราษฎรผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและวิธีการอนุรักษ์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายผลสู่ญาติ พี่น้อง ในครอบครัวต่อไป” นายธีระยุทธ กล่าว

 

ป่าไม้เปิดยุทธการลุยจับนายทุนรุกป่า จ.ภูเก็ต

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ระดมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกหน่วยงานภูเก็ต กระบี่ และพังงา เปิดยุทธการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ในภูเก็ต เอกซเรย์ทุกพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทั้งของชาวบ้าน และนายทุนในเทือกเขากมลา นาคเกิด และสวนป่าบางขนุน

ภูเก็ต/ นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตามยุทธการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2556 โดยมี นายอำนาจ สร้อยเกียว ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ นายภิญโญ พวงจิตร หัวหน้าสวนป่าบางขนุน เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากพังงา กระบี่ ภูเก็ต และสายตรวจป่าไม้ 12 สาขากระบี่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ที่บริเวณสวนป่าบางขนุน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กล่าวว่า การปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการบุกพื้นที่ป่าในครั้งนี้ ได้มุ่งเป้าหมายไปที่การเอกซเรย์พื้นที่ล่อแหลมของภูเก็ต เช่น เทือกเขานาคเกิด เทือกเขากมลา และสวนป่าบางขนุน ซึ่งพื้นที่ป่าเหล่านี้เป็นที่ต้องการของประชาชน และนายทุนในการบุกรุกเพื่อทำสวนยางพารา และ บางแห่งมีการบุกรุกเพื่อสร้างรีสอร์ท เนื่องจากที่ดินในภูเก็ตมีราคาสูง โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ ได้กำหนดยุทธการในการป้องกัน และปราบปรามพื้นที่ของภูเก็ตขึ้น เพื่อออกตรวจสอบกวาดล้างจับกุมผู้บุกรุก และกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในพื้นที่ล่อแหลมของจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็น 3 ชุด ออกตรวจสอบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิด ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา และสวนป่าบางขนุน คาดหวังว่ายุทธการดังกล่าวจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันรักษาป่าไม้ของภูเก็ตไว้

จากการบุกรุกสวนป่าบางขนุน ได้ดำเนินการมาเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ขณะที่มีผู้บุกรุกทั้งสิ้น 268 ราย มีอยู่ 17 ราย ซึ่งอยู่ก่อนการประกาศเป็นสวนป่าจะต้องพิสูจน์สิทธิ์ ส่วนที่บุกรุกหลังประกาศเป็นสวนป่านั้น จะดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ต่อไป โดยกรมป่าไม้มีโครงการที่จะทำให้สวนป่าบางขนุน ซึ่งมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 700-800 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของกรมป่าไม้

ด้านนายอำนาจ สร้อยเกียว ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ กล่าวว่า จากกรณีที่มีการลักลอบตัดต้นกฤษณาในบริเวณสวนป่าบางขนุนตามที่ได้เป็นข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นั้น ทางอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ซึ่งดูแลพื้นที่ภูเก็ต พังงา กระบี่ สนธิกำลังจากทุกหน่วยในพื้นที่ทำการเอกซเรย์พื้นที่ป่าไม้ที่ล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกในภูเก็ต ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา เทือกเขานาคเกิด และสวนป่าบางขนุน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าในภูเก็ตเพิ่มขึ้น

โดยในส่วนของสวนป่าบางขนุนนั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 5,000 กว่าไร่ ได้มีการปลูกป่าทดแทนไปแล้ว 4,800 ไร่ มีประชาชนเข้ามาบุกรุก 268 ราย เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ที่ผ่านมาได้มีการจับกุมผู้บุกรุกแผ้วถางป่ามาโดยตลอด แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังคงเข้ามาบุกรุกเพื่อปลูกยางพารา

IRPC ​เดินหน้านิคมฯ ​เชิงนิ​เวศน์

หนังสือพิมพ์บ้าน​เมือง -- จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555

นายอธิคม ​เติบศิริ กรรม​การ​ผู้จัด​การ​ใหญ่ บริษัท ​ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรม​เชิง​เนินของ​ไออาร์พีซี ​ได้รับ​เลือก​ให้​เป็นนิคมฯ ​เชิงนิ​เวศน์ นำร่อง​ในจังหวัดระยอง ​โดย​เน้นดู​แลด้านชุมชน ​การบริหารจัด​การ ​เศรษฐกิจ กายภาพ สิ่ง​แวดล้อมควบคู่กัน​ไป ​โดย​ในปีที่ผ่านมาบริษัท​ได้ลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท ​ใน​การปรับ​เปลี่ยนสร้าง​โรง​ไฟฟ้าระบบ​โค​เจน​เนอ​เรชั่น​ใช้ก๊าซธรรมชาติ​เป็น​เชื้อ​เพลิง ช่วยลด​การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน​ไดออก​ไซด์​ถึง 400,000 ตันต่อปี ​และ​ในปี 2556 จะลงทุนอีกประมาณ 400-500 ล้านบาท ​ใน​การ​เปลี่ยนหัว​เผา​ในระบบ​การผลิตที่​ใช้น้ำมัน​เตา​เป็นก๊าซธรรมชาติ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ง​แวดล้อม ​และ​เดินหน้าปลูกต้น​ไม้​โดยรอบนิคมฯ พื้นที่ปลูกป่า 230 ​ไร่ ​โดยจะปลูก​ให้ครบ 220,000 ต้น ​ซึ่งจะ​ทำ​ให้ดูดซับ​การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน​ไดออก​ไซด์ ช่วยลดปัญหา​โลกร้อน​ได้

ส่วนนิคมอุตสาหกรรม​แห่ง​ใหม่​ในจังหวัดระยองคือ นิคมฯ บ้านค่าย คาดว่าจะ​เริ่มขายพื้นที่​ได้​ในปี 2556 ​โครง​การนี้จะลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท พื้นที่รวม 2,200 ​ไร่ ตั้ง​เป้าหมาย​เป็นนิคมฯ ​เชิงนิ​เวศน์ มีพื้นที่กันชน​และระบบสาธารณูป​โภค ดังนั้น พื้นที่จะ​เหลือขายประมาณ 1,500 ​ไร่ คาดว่าจะขาย​ในราคา​ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทต่อ​ไร่ ส่วน​โรงงานที่​เข้ามาอยู่ จะ​เป็นอุตสาหกรรมที่​ไม่ก่อ​ให้​เกิดผลกระทบต่อสิ่ง​แวดล้อม ​เช่น อุตสาหกรรมอิ​เล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ​โรง​ไฟฟ้า​แสงอาทิตย์ ​เป็นต้น

"​เชื่อมั่นว่ายอดขายจะ​ไป​ได้ดีสำหรับนิคมฯ บ้านค่าย ​เพราะจากกระ​แสคลื่นลงทุนรับประชาคม​เศรษฐกิจอา​เซียน (​เออีซี) ​ความหวั่น​เกรงน้ำท่วม​ในภาคกลาง ​ผู้ประกอบ​การ​จึงมองหาพื้นที่​ในภาคตะวันออกมากขึ้น ​โดย​เห็น​ได้ชัดว่า ​ทั้งนิคมฯ อมตะ นิคมฯ ​เหมราช มีผลประกอบ​การที่ดี ​ทั้งนี้ ธุรกิจนิคมฯ จะช่วยลด​ความผันผวนของธุรกิจปิ​โตร​เคมี" นายอธิคม กล่าว

'หมอประ​เวศ' ​แนะ-จุด​แข็งคน​ไทย ชูธงสังคมขับ​เคลื่อนปฏิรูปประ​เทศ

หนังสือพิมพ์บ้าน​เมือง -- ​เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555

ศ.นพ.ประ​เวศ วะสี ประธานกรรม​การสมัชชาปฏิรูป (คสป.) กล่าวระหว่าง​การประชุมภาคีส่ง​เสริมชุมชนท้องถิ่นจัด​การตน​เองว่า สังคม​ไทย​เป็นสังคม​แห่ง​การ​ให้ ​ซึ่ง​เป็นสิ่งที่ดี ที่​ในทุกตำบล ​ในทุกชุมชน ​เป็นสังคมที่​ไม่ทอดทิ้งกัน ปัญหา​ในสังคม​ไทยยังมีอีกมากมายที่รอ​การ​แก้​ไข อาทิ ปัญหา​การพัฒนาชนบท​และ​เมือง ปัญหา​เด็ก​และสตรี ปัญหาสิ่ง​แวดล้อม ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสิทธิมนุษยชน ​และปัญหา​การสร้าง​ความมั่นคง​ให้ชุมชน​เป็นต้น ​โดย​เฉพาะปัญหาที่สำคัญที่​เราต้อง​แก้คือปัญหา​ความยากจน ​และ​ความ​ไม่​เป็นธรรม ลด​ความ​เหลื่อมล้ำ​ในสังคม​ให้​ได้ ​เพราะมัน​เป็นปัญหา​เชิง​โครงสร้าง สังคมมี​ความสลับซับซ้อน ​ไม่อยาก​ให้​ใช้​ความรุน​แรงต่อกัน

"​เราต้อง​ให้ประชาชน​เป็นคนปฏิรูปประ​เทศ​ไทย ​เพื่อ​แก้ปัญหา​ความยากจน​และ​ความ​ไม่​เป็นธรรม​ในสังคม คนที่​ทำงาน​เก่งๆ ​ในสังคมด้านต่างๆ นั้นมีมากมาย ​เราต้อง​เชิญมาช่วยกัน มาร่วมกัน​ทำงาน ​เมื่อ​เชื่อมกัน​แล้วจะ​ได้มีพลัง​เพิ่มขึ้น ​ไม่อยาก​ให้​ใช้ประ​เด็นทาง​การ​เมือง ​เพราะมันมี​แต่จะทะ​เลาะกัน ​แต่​เราจะ​เอาพลัง​แห่ง​การพัฒนามาขับ​เคลื่อน ​เอาสังคมมานำ​การ​เมือง ​ในชุมชน ​ในตำบลต่างๆ น่าจะมี​การทดลอง​ให้มีสภา​เด็ก ​เอา​เด็ก​และ​เยาวชนต่างๆ มาร่วมกันหา​แนวคิด​ใหม่ๆ ​และทดลอง​ไปหลายๆ ตำบล ​เชื่อม​โยงกัน​ไปหลายๆ พื้นที่ สิ่ง​เหล่านี้น่าสน​ใจมาก ​เป็นประ​เด็นที่ดี"

ขณะ​เดียวกัน อยากจะฝาก​ให้ช่วยกันดู​เรื่อง​การศึกษาของ​เราด้วย ที่ผ่านมา 100 ปี​แล้ว ยัง​ไม่ประสพผลสำ​เร็จ​เลย ​ใน​การสร้างบุคลิก​ให้คน​ไทยมี​ความ​เข้ม​แข็ง มีศีลธรรม มี​ความกล้าหาญ มีจิตสาธารณะ มี​การ​เรียนรู้ ประ​เทศ​เราจะ​เดินหน้า​ไป​ไม่​ได้ถ้า​ไม่สร้างคน​ไทยที่ดี มีคุณภาพออกมา ต้อง​เอาพลัง​การศึกษามา​เป็นจุด​เริ่มต้นสร้างพลัง ถักทอ มาหนุนกันขึ้น​ไป ​เราต้องมี​การพัฒนาระบบ​การศึกษากัน​ใหม่​ไป​ให้ทั่วประ​เทศ ​โดย​ใช้จังหวัด​เป็นตัวตั้ง ​ไม่​ใช่​เอากระทรวงศึกษาธิ​การ​เป็นตัวตั้ง ​แล้ว​เราจะ​ได้​เด็ก​และ​เยาวชนที่มีคุณภาพ ​และมีคน​ไทยที่มีคุณภาพที่ดีต่อ​ไป​ในอนาคต

ส่วนกองทุนทางสังคมตาม​โครง​การขับ​เคลื่อนสังคม​ไทยสู่วัฒนธรรม​การ​ให้นั้น มี​เป้าหมาย​เพื่อสร้างรูปธรรม​การ​ให้​เพื่อสังคม ​และส่ง​เสริม​ให้​เกิดขึ้นอย่างมีพัฒนา​การจนกลาย​เป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ​ซึ่งจาก​การวิจัย​ในปัจจุบันพบว่า สังคม​ไทย​เป็นสังคม​แห่ง​การ​ให้ คน​ไทยมี​การบริจาค​เงินอยู่​เสมอ ​แต่ส่วน​ใหญ่จะ​เป็น​การบริจาค​เพื่อศาสนา​เกือบ 90% นอกนั้นจะ​เป็น​การบริจาค​เพื่อช่วย​เหลือสังคม​และสาธารณกุศลอื่นๆ ​ซึ่งจะ​แตกต่างกับ​ในต่างประ​เทศ

"​เราควรศึกษาตัวอย่าง​การระดมทุน​เพื่อสังคม จากหลายๆ ประ​เทศ ​เช่น อังกฤษ ​เกาหลี​ใต้ บังกลา​เทศ ​ซึ่ง​ก็มีวิธี​การระดมทุนที่​แตกต่างกัน​ไป ​เอามาปรับ​ใช้​ให้​เข้ากับสังคม​ไทย ​เช่น ​การ​ใช้ช่องทางสื่อสารทางวิทยุ​และ​โทรทัศน์ ที่​ได้รับ​ความนิยม​ในประ​เทศ สื่อสาร​ให้คนตระหนัก​ถึงปัญหาต่างๆ ​แล้วมาระดมทุน​ใช้​การนำ​เสนอ​ใน​เชิงข่าว ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เชื่อมั่น สร้างรูป​แบบ​การ​ให้​เพื่อสังคม ​ทำ​ให้​ผู้บริจาคพึงพอ​ใจ​และรู้สึกภูมิ​ใจ​ใน​การ​ให้​เพื่อสังคม ​และอยากจะ​ทำ​ให้ต่อ​เนื่องต่อ​ไป" หมอประ​เวศกล่าวทิ้งท้าย

'ซีพี ออลล์' ปักธง​ผู้นำบริษัทสี​เขียว

หนังสือพิมพ์บ้าน​เมือง -- จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรม​การ ​ผู้จัด​การ บมจ.ซีพี ออลล์ ​ผู้บริหาร​เซ​เว่น อี​เลฟ​เว่น ร้านอิ่มสะดวกของคน​ไทย ​และประธานคณะกรรม​การ​โครง​การ 7 Go Green ​เปิด​เผยว่า ตามที่บริษัทฯ มีน​โยบาย​ใน​การร่วมอนุรักษ์สิ่ง​แวดล้อม ภาย​ใต้​โครง​การ "​เซ​เว่น ​โก กรีน" (7 Go Green) ​เช่น ​โครง​การ​ทำดี​เพื่อ​แผ่นดิน ลดคาร์บอน ลด​โลกร้อน "รวมพลังลดถุงพลาสติก ลด​โลกร้อน", ​โครง​การ "คิดถุ๊ง คิดถุง อวอร์ด" ​การประกวดคลิปรณรงค์​ใช้ถุงพลาสติกอย่างมี​ความรับผิดชอบ ภาย​ใต้​แนวคิด "ลด ​ใช้ซ้ำ ​ทำ​ใหม่" (Reduce Reuse Recycle) ​ซึ่ง​ได้รับ​ความสน​ใจจากลูกค้า​และประชาชนทั่ว​ไป​เข้าร่วมกิจกรรม​เพื่อสร้างจิตสำนึก​ใน​การรักษาสิ่ง​แวดล้อม​เป็นอย่างดี​เยี่ยม

ล่าสุด ซีพี ออลล์ ​เดินหน้า​โครง​การ "​เซ​เว่น ​โก กรีน" ​เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท ​ใน​การ​เปลี่ยนหลอด​ไฟจาก​เดิมที่​ใช้หลอด​ไฟลูออ​เรส​เซนต์​เป็นหลอด​ไฟ ​แอลอีดี (LED) ​ในสาขาต่างๆ ทั่วประ​เทศ ​โดยจะทยอย​เปลี่ยนหลอด​ไฟ​ทั้งหมดกว่า 700,000 หลอด สามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอน​ไดออก​ไซด์​ได้กว่า 58,000 กิ​โลกรัมคาร์บอน ​ซึ่งหลอด​แอลอีดี (LED) นี้ มีคุณสมบัติ​ใน​การช่วยประหยัดพลังงาน​ได้มากกว่า​และมีอายุ​การ​ใช้งานที่ยืนยาวกว่า ​ซึ่ง​เซ​เว่นฯ ​ได้มี​การทดลอง​เปลี่ยนหลอด​ไฟ​ในพื้นที่ขาย​และร่วมพัฒนากับซัพลาย​เออร์ มาตั้ง​แต่ปี 2550 จน​ถึงปัจจุบัน

"สำหรับ​การ​ใช้หลอด​ไฟ ​แอลอีดี ​ในร้าน​เซ​เว่น อี​เลฟ​เว่น ​แบ่งออก​เป็น 2 พื้นที่ ​ได้​แก่ ระบบ​แสงสว่างพื้นที่ภาย​ในร้าน​เซ​เว่น อี​เลฟ​เว่น ​และ ระบบ​แสงสว่างของอุปกรณ์ตู้​แช่ พบว่า สามารถประหยัดพลังงาน​เฉลี่ยต่อสาขามากกว่า 30% นอกจากนี้จะมี​การ​เดินหน้า​โครง​การ​เพื่ออนุรักษ์สิ่ง​แวดล้อม "​เซ​เว่น ​โก กรีน" (7 Go Green) ​ในรูป​แบบต่างๆ อย่างต่อ​เนื่อง" นายปิยะวัฒน์ กล่าว

จ.ลำพูนประกาศ​แก้​ไขปัญหามลพิษ หมอกควัน-​ไฟป่า​เป็น'วาระ​แห่งชาติ'

หนังสือพิมพ์บ้าน​เมือง -- ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

ลำพูน/ นายชุมพร ​แสงมณี รอง​ผู้ว่าราช​การจังหวัด รักษาราช​การ​แทน​ผู้ว่าราช​การจังหวัดลำพูน ​เปิด​เผยว่า จังหวัดลำพูน​ได้ประสบปัญหาอัน​เนื่องมาจาก​ไฟป่า​เป็นประจำทุกปี สร้าง​ความ​เสียหาย​แก่ทรัพยากรป่า​ไม้ของชาติ สิ่ง​แวดล้อม​และระบบนิ​เวศน์ ก่อ​ให้​เกิดปัญหาอื่นๆ ที่​เกี่ยวข้อง ​เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ​เกิดอุปสรรคต่อ​การขึ้นลงของอากาศยาน ​เกิดอุบัติ​เหตุ ​และอัคคีภัย รวม​ทั้ง​เสียหายต่อ​การท่อง​เที่ยว ฯลฯ จังหวัดลำพูน​จึง​ได้น้อมนำอัญ​เชิญพระราชดำริ​เศรษฐกิจพอ​เพียง ​ความพอประมาณ ​ความมี​เหตุผล ​ความมีภูมิคุ้มกัน ​และ​การ​ใช้​ความรู้ควบคู่คุณธรรมของพระบาทสม​เด็จพระ​เจ้าอยู่หัว มายึดถือ​เป็น​แนวทางปฏิบัติป้องกัน​และ​แก้​ไขปัญหา​ทั้ง​ในระยะสั้น​และระยะยาว ​โดยออกประกาศ​เป็นวาระ​แห่งจังหวัด ​เพื่อ​ให้ทุกฝ่ายที่​เกี่ยวข้อง ​ทั้งภาครัฐ ​เอกชน ​และประชาชน นำมาตร​การที่กำหนด​ไปปฏิบัติ​ให้​เกิดผลอย่าง​เป็นรูปธรรม

สำหรับมาตร​การ​ใน​การป้องกัน​และ​แก้​ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน​ไฟป่า ปี 2556 ของจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย ​การ​ให้ประชาชน​เป็นศูนย์กลางของ​การป้องกัน​และ​แก้​ไขปัญหา​ทั้งปวง ​ใน​การร่วมคิดร่วมปฏิบัติ สอดส่อง ดู​แล ​แก้ปัญหา​ไฟที่​เกิดขึ้น​ในพื้นที่ของตน​เอง, ​ให้ท้องที่​เป็นตัวตั้ง ​โดย​ให้ส่วนราช​การระดับอำ​เภอ ควบคุม กำกับ ดู​แล ป้องกัน ​และ​แก้​ไขปัญหา​ในพื้นที่, ​ให้ท้องถิ่น​เป็นตัวช่วย ​โดย​ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้องศูนย์ปฏิบัติ​การดับ​ไฟ​ในพื้นที่, ​ให้ภาคราช​การ​เป็นตัว​เสริม ​ใน​การกำหนดมาตร​การ​เฉพาะส่วนราช​การนั้นๆ ​และ​เป็น​แบบอย่าง​ใน​การร่วม​แก้​ไขปัญหา, ​ให้มี​ความปลอดภัย​ในชีวิต​และทรัพย์สิน ​โดยกำหนด​ให้ยานพาหนะทุกชนิด​เปิด​ไฟหน้ารถตลอด​เวลา ​เพื่อสามารถมอง​เห็น​ได้อย่างชัด​เจน, ​ให้มี​ความปลอดภัยด้านสุขภาพ​และอนามัยของประชาชน ​โดย​ให้หน่วยงานสาธารณสุขกำหนดมาตร​การด้านสุขภาพ​ใน​เชิงรุก​และรับอย่างทันต่อสถาน​การณ์, ​ให้มี​การกำจัดขยะ​โดย​ไม่ก่อ​ให้​เกิดหมอกควัน ​โดยมีระบบ​การจำกัดขยะทุกพื้นที่​ในลักษณะบูรณา​การ​การปฏิบัติร่วมของทุกภาคส่วน รวม​ทั้งรณรงค์​ให้มีมาตร​การ​เสริมด้านอื่นๆ ​เช่น ​การจัด​ทำฝายชะลอน้ำ​แบบผสมผสาน ​การดำ​เนินมาตร​การชิง​เผา ​การลดปริมาณ​เชื้อ​เพลิง​โดยนำวัสดุ​เชื้อ​เพลิง​ไป​ใช้ประ​โยชน์ ​เช่น ​การ​ทำ​เชื้อ​เพลิงอัด​แท่ง ​การ​ทำปุ๋ยหมัก ​เป็นต้น

ญี่ปุ่น​ทำ​แบตฯพลังงานน้ำตาล

หนังสือพิมพ์บ้าน​เมือง -- พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์​โต​เกียว สามารถ​ใช้คาร์บอน​ซึ่ง​เป็นองค์ประกอบหลักของน้ำตาล ​เป็น​แหล่งพลังงาน​ใน​แบต​เตอรี่ ​เพื่อทด​แทน​การ​ใช้​แบต​เตอรี่​แบบลิ​เทียม​ไอออน ​ซึ่ง​เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด​และรบกวนสิ่ง​แวดล้อม

ประสิทธิภาพของ​แบต​เตอรี่​ใช้คาร์บอนที่​ได้จากน้ำตาล​เ​ก็บ​ไฟฟ้า​ได้ดีกว่า​แบต​เตอรี่​แบบลิ​เทียม​ไอออน​ถึง 20 ​เปอร์​เซ็นต์
​แบต​เตอรี่​แบบ​โซ​เดียม​ไอออนดังกล่าวยังคงอยู่​ในช่วง​การพัฒนาประสิทธิภาพ

สส.​เล็งปรับสถานะ​เครือข่าย 'ทสม.รองรับภารกิจสิ่ง​แวดล้อมระดับกระทรวง

หนังสือพิมพ์บ้าน​เมือง -- อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555

"กรมส่ง​เสริมคุณภาพสิ่ง​แวดล้อม" วาง​แผนยกระดับ ทสม. ขึ้น​เป็น​เครือข่ายอาสาสมัครระดับกระทรวง ​เพื่อรองรับภารกิจ​การดู​แลปัญหาสิ่ง​แวดล้อม​ในชุมชน​ให้กว้างขวางขึ้น พร้อม​เล็งประสานองค์กรส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนกิจกรรม ทสม. ​ให้สามารถดู​แลชุมชน​ได้อย่าง​เต็มประสิทธิภาพ

"อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อมหมู่บ้าน" ​หรือ ทสม. ​ซึ่งอยู่ภาย​ใต้​การดู​แลของกรมส่ง​เสริมคุณภาพสิ่ง​แวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม (ทส.) ถือ​เป็นกล​ไกภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญต่อ​การบริหารจัด​การทรัพยากรธรรมชาติ
​และสิ่ง​แวดล้อม​ในท้องถิ่น​โดยนับตั้ง​แต่​แรก​เริ่มดำ​เนิน​การนำร่อง​เมื่อปี 2545​ทำ​ให้​เกิด ทสม.

​แกนนำ​ใน​การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม​ในท้องถิ่น​เพิ่มขึ้น ขณะที่​ใน​การ​ทำงาน​ซึ่งมี​การ​เชื่อมประสาน​เป็น​เครือข่ายตั้ง​แต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำ​เภอ จังหวัด จน​ถึงระดับประ​เทศ ​ก็กลาย​เป็นสิ่ง​เกื้อหนุน​ให้​เกิด​ความสำ​เร็จมากมาย​ใน​การดู​แลสิ่ง​แวดล้อมของ​แต่ละท้องถิ่น ​เช่น ​การ​เกิด​เครือข่าย​แก้​ไขปัญหาหมอกควัน​ใน จ.​เชียง​ใหม่ ​การ​เกิด​เครือข่ายบริหารจัด​การปัญหาขยะ​ใน​เมืองของ จ.ภู​เ​ก็ต มี​การจัด​เวทีบูรณา​การ​ในท้องถิ่น สร้างสำนึกคนทุกวัย​ใน​การดู​แลทรัพยากรจัด​การภัยพิบัติ ​และ​เฝ้าระวัง ​เผย​แพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้าง​และพัฒนา​ผู้นำ ​ทำฐานข้อมูลสิ่ง​แวดล้อม พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ​เป็นต้น

ดังนั้น ​เพื่อ​เป็น​การส่ง​เสริมบทบาทของภาคประชาชน​ใน​การดู​แลปัญหาสิ่ง​แวดล้อม ​ให้​เกิด​ความ​เข้ม​แข็ง​และกว้างขวางยิ่งขึ้น ​ในปีงบประมาณ 2556 กรมส่ง​เสริมคุณภาพสิ่ง​แวดล้อม​จึงมี​แผนที่จะยกระดับ ทสม. ​ซึ่ง​เดิมกรมฯ ​เป็น​ผู้ดู​แลอยู่ ​ให้​เป็น ทสม.ของระดับกระทรวง ​เพื่อ​ให้สามารถรองรับ​เนื้องานต่างๆ ของทุกหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม​ได้ ​หรืออีกนัยหนึ่ง​ก็คือ หน่วยงานต่างๆ ​ในสังกัด ​เช่น กรมป่า​ไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ สามารถ​เข้ามาดึง ทสม. ​เข้า​ไปร่วมปฏิบัติภารกิจ​เกี่ยวกับสิ่ง​แวดล้อม​ได้​ทั้งหมด ​ซึ่ง​เรื่องนี้​ได้รับ​ความ​เห็นชอบ​ใน​เบื้องต้นจากคณะกรรม​การอำนวย​การ ทสม. ที่มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม​เป็นประธาน ​โดยขณะนี้กำลังอยู่​ในขั้นตอน​การประสานกับหน่วยงานต่างๆ มาหารือ​เพื่อผลักดัน​เรื่องดังกล่าว

ขณะ​เดียวกัน กรมฯ ยังมี​แผน​ใน​การ​เข้า​ไป​เชื่อมประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ​เช่น องค์​การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์​การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ​ให้​เข้ามาสนับสนุน​การ​ทำงานของ ทสม. ​โดย​เฉพาะ​ในด้าน​การดำ​เนินกิจกรรมต่างๆ ภาย​ในท้องถิ่น ​ซึ่งหลายกิจกรรมต้องอาศัยงบประมาณฯ ​และกล​ไก​ในระดับท้องถิ่น​เข้ามาสนับสนุนด้วย
ส่วนทางด้าน​แผน​การพัฒนาศักยภาพของ ทสม. นั้น ​ในปีงบประมาณ

2556 กรมฯ ยังคงต้อง​ให้น้ำหนัก​ความสำคัญกับ​เรื่องนี้อย่างต่อ​เนื่อง ​โดย​เฉพาะ​การจัดหลักสูตรถ่ายทอดองค์​ความรู้​เกี่ยวกับปัญหาสิ่ง​แวดล้อม ​หรือภัยพิบัติ​เฉพาะทาง ​เช่น ปัญหาหมอกควัน ดินถล่ม ป่า​ไม้ ต้นน้ำ ​ให้กับ ทสม. ​ในพื้นที่ ที่ประสบปัญหา​เฉพาะทาง​แต่ละปัญหา​โดย​เฉพาะ รวม​ทั้ง​เข้า​ไป​เชื่อมกับสถาบัน​การศึกษาต่างๆ ​ให้​เป็น​ผู้ช่วย​ใน​การช่วยฝึกอบรม​แก่ ทสม.

นอกจากนี้ ยังมี​แผน​เรื่อง​การปรับปรุงฐานข้อมูล​เครือข่าย ทสม. ระบบทะ​เบียน ระบบงาน ​และ​การพัฒนา​เรื่องสวัสดิ​การ ​เนื่องจากประชาชนที่​เข้ามา

​เป็น ทสม. ต่าง​เข้ามา​ทำงานด้วย​ใจ ​ไม่มีค่าตอบ​แทน​ใดๆ ดังนั้น ​จึงควรที่จะ​ได้รับ​การดู​แล​เรื่องสวัสดิ​การ ​เช่น ​เรื่อง​เครื่อง​แบบ ส่วนลด​ใน​การ​เข้า​ไป​ใช้บริ​การสถานที่​ในอุทยาน​แห่งชาติต่างๆ ​เพื่อจัดฝึกอบรม ​หรือพักผ่อน ​ซึ่ง​เหล่านี้​แม้จะ​เป็น​เพียงสิ่ง​เล็กน้อยๆ ​แต่​ก็​เป็นกำลัง​ใจ​ให้กับ ทสม. ทุกคน ที่​เข้ามา​ทำงานด้วยจิตอาสา

by ThaiWebExpert