UNFCCC timeline

address ของวิดีโอ: 
https://youtu.be/uUxddOYRUI0

175 ประเทศลงนามข้อตกลงปารีส ในการร่วมกันลดก๊าซเพื่อรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2 องศา ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯของไทยบินไปลงนามด้วยที่นิวยอร์ก ตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่เรื่อง "การลงมือทำ" โดยไม่ต้องรอถึงปี 2020

by ThaiWebExpert